Zveřejnili jsme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

24.04.2023

Upozornění pro přijaté žáky:

 • přijatým uchazečům 24. 4. 2023 zašleme poštou obyčejný dopis s informacemi k přijetí a zahájení školního roku. V případě, že budete chtít nastoupit na zvolený obor, vyplňte přiložené dokumenty a obratem doručte do školy spolu se zápisovým lístkem.

Upozornění pro nepřijaté žáky:

 • nepřijatým uchazečům a zákonným zástupcům 24. 4. 2023 zašleme poštou doporučeně do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí
 • Odvolání můžete podat až po převzetí rozhodnutí na poště! (vzor odvolání viz níže – doplňující dokumenty)

 

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení jednotlivých oborů, u kterých se nekonala přijímací zkouška

 

Seznam uchazečů, přijatých v prvním kole přijímacího řízení do oboru (zobrazíte vždy kliknutím na obor): 
29-54-H/01 Cukrář
65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření číšník
65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření kuchař
66-52-H/01 Aranžér, zaměření aranžér a propagační výtvarník
66-53-H/01 Operátor skladování
69-51-H/01 Kadeřník
66-51-H/01 Prodavač

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů (tj. do 10. 5. 2023) ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. 
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. 
Uchazeč může zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení vzít zpět pouze v případě, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu, nebo pokud byl přijat na odvolání.

 

Zápisový lístek

 • Žáci základních škol obdrží zápisový lístek na základní škole, kterou navštěvují.
 • Uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, vydá zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.
 • Trvalý pobyt v Olomouckém kraji: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství, Jeremenkova 40A, Olomouc, 10. patro, kancelář č. 1018, Informace Mgr. Jakub Hovorka – tel. č.: 585508559, e-mail: j.hovorka@olkraj.cz. O zápisový lístek je možné požádat i elektronicky na stránkách Krajského úřadu.

 

ISIC průkaz

 • Je oficiálním průkazem studenta naší školy
 • Můžete ho používat místo čipu pro vstup do školy, na kopírování a pro výdej stravy v jídelně
 • Mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu (např. městské dopravní podniky)
 • Školní ISIC Vám zůstává po celou dobu studia; licence ISIC je však platná pouze od září do konce následujícího kalendářního roku (16 měsíců), po roce si můžete licenci ISIC na škole prodloužit
 • Prvotní pořízení průkazu stojí 350 Kč
 • V ceně průkazu je jeho digitální verze  ALIVE APP (Google Play, App Store)
 • Cena prodloužení v dalších letech je 250 Kč
 • V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 100 Kč (ISIC v běžné distribuci mimo naši školu stojí 500 Kč každý rok bez možnosti využití na škole)
 • Agendu ISIC na naší škole řeší paní Eva Páleníková, 1. patro, kancelář č. 54. 
 • Do 10. 7. 2023 uhraďte, prosím, poplatek 350 Kč na účet školy 27-4186310207/0100, variabilní symbol 4444, do poznámky napište: „Průkaz ISIC a jméno žáka“. Na e-mail: palenikova@stursovka.cz zašlete průkazovou fotografii žáka. Případně vše (tj. vyplněná a podepsaná žádost, poplatek, fotografie) doneste paní Páleníkové společně se zápisovým lístkem.
 • Doporučujeme použít digitální fotku portrétového typu (lze snadno vyfotit běžným digitálním fotoaparátem nebo mobilem před světlou zdí).

 

Doplňující dokumenty (zobrazíte vždy kliknutím na název dokumentu nebo na jeho formát):
Vzor odvolání - formát Word | formát PDF
Návratka
Přihláška ke stravování
Žádost o vystavení ISIC průkazu
Informace k vydání ISIC průkazu
Seznam pomůcek – obor Aranžér
Seznam pomůcek – obor Cukrář
Seznam pomůcek – obor Číšník
Seznam pomůcek – obor Kadeřník
Seznam pomůcek – obor Kuchař

 

V případě dalších dotazů: 
Eva Páleníková 
tel.: 585 200 230, 603 378 287, 
palenikova@stursovka.cz