Zveřejnili jsme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Závěrečné zkoušky

Harmonogram závěrečných zkoušek pro náhradní a opravný termín – září 2024
ZOBRAZÍTE KLIKNUTÍM ZDE

 

Přihláška k závěrečným zkouškám v náhradním/opravném termínu
ZOBRAZÍTE KLIKNUTÍM ZDE

 

Na konci školního roku (v červnu) žáci tříletých učebních oborů skládají závěrečnou zkoušku (podle jednotného zadání), která se skládá ze tří částí – písemná, praktická, ústní. Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.


Písemná část
Témata písemné závěrečné zkoušky jsou generovány z banky úkolů Národního ústavu pro vzdělávání. Ředitel školy přidělí každému žáku jedno téma. Tato zkouška trvá nejdéle 240 minut. Ke každému tématu jsou vždy vypracována kritéria a pravidla hodnocení, kterými se vyučující, kteří tyto práce opravují, řídí.


Praktická část
U praktické části vybere ředitel školy minimálně 1 téma, pokud vybere více témat, žáci si téma losují. Žáci konají praktickou závěrečnou zkoušku nejdéle 3 dny, v jednom dni trvá zkouška nejvýše 7 hodin.


Ústní část
Pro ústní zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Ke každému tématu je přiřazena jedna podotázka z obecného přehledu ze světa práce, která je součástí jednotného zadání. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut a samotná zkouška také 15 minut.


V případě úspěšného zvládnutí všech tří částí získají výuční list společně s vysvědčením o závěrečné zkoušce.


V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekoná závěrečnou zkoušku z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném zkušební komisí. Žák může závěrečnou zkoušku vykonat nejpozději do 5 let od data, kdy přestal být žákem školy.


Termíny závěrečných zkoušek:
červen:  řádný termín
září: náhradní, opravný termín
prosinec: náhradní, opravný termín