Zveřejnili jsme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště SOŠ obchodu a služeb, dále ŠPP, slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště klade důraz na citlivost a důvěrnost jednání, záruku ochrany osobních dat klientů a zajištění včasné intervence. Všechny poradenské služby jsou bezplatné.

Hlavním cílem ŠPP je poskytování poradenské péče žákům školy, jejich rodičům a pedagogům. Tyto služby jsou zaměřeny jak na práci s riziky, která mohou nepříznivě ovlivňovat průběh studia, tak i na podporu osobnostního rozvoje žáků.

Členové týmu ŠPP (školní psycholožka, metodička primární prevence, výchovná poradkyně, kariérové poradkyně) se schází na pravidelných pracovních poradách. Společně konzultují a řeší situace vyžadující intervenční nebo preventivní péči psychologa, metodika prevence či výchovného poradce, případně konzultaci s rodiči, pedagogy nebo zprostředkování jiné odborné péče.

 

Školní psycholožka:
Mgr. Halka Prášilová, PhD. (kabinet č. 77)
kontakt: 774 812 218, 585 200 248, halka.prasilova@seznam.cz
konzultační hodiny: pondělí 8.00 - 15.00, 15.00 - 17.00 - pouze pro objednané
středa 9.30 – 12.30
pátek (sudý týden) 9.30 - 14.30

 

Metodička primární prevence:
Mgr.Vladislava Řihošková (kabinet č. 22)
kontakt: 585 200 237, rihoskova@stursovka.cz
konzultační hodiny:  středa 14.30 - 15.10
případně jindy po předchozí domluvě

 

Výchovná a kariérová poradkyně:
Mgr. Dagmar Válková (kabinet č. 17)
kontakt: 585 200 223, 605 848 372, valkova@stursovka.cz
konzultační hodiny: každý den od 14:30 – 15:30 - nutná telefonická domluva předem

 

Kariérová poradkyně:
Bc. Miroslava Kolářová (kabinet č. 41)
kontakt: 585 200 216, kolarova@stursovka.cz
konzultační hodiny: každý den od 13:30 – 14:30
případně jindy po předchozí domluvě

 

Školní poradenské pracoviště zajišťuje:

 • kariérové poradenství  – volba další vzdělávací dráhy
 • screening rizikového chování, pravidelné analýzy a návrhy konkrétních opatření
 • prevenci školní neúspěšnosti – techniky a strategie učení
 • posouzení stylů učení a individuálních studijních předpokladů žáků včetně vytvoření osobního studijního plánu
 • prevenci sociálně-patologických jevů
 • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • krizovou intervenci a neodkladnou psychologickou pomoc žákům
 • poradenskou a terapeutickou podporu při zvládání školních, rodinných či osobních potíží žáků
 • psychologickou podporu pedagogům a zákonným zástupcům žáků
 • zprostředkování další odborné péče
 • koordinaci pedagogicko-psychologického poradenství ve škole
 • odbornou práci s celým systémem školy (vedení školy, pedagogický sbor, třídní kolektivy, jednotliví žáci a pedagogové, rodiče žáků)
 • spolupráci se specializovanými pracovišti či odborníky v rámci rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně-pedagogické centrum, praktičtí i odborní lékaři, Oddělení péče o rodinu a děti, preventivní oddělení PČR, Střediska výchovné péče, školní psychologové atd.)