Zveřejnili jsme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

23.01.2023

Kritéria přijímacího řízení - ZOBRAZÍTE KLIKNUTÍM ZDE

 

Přehledné informace k přijímacímu řízení

Ve školním roce 2023/2024 otevíráme tyto obory:
29-54-H/01 Cukrář
65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření číšník
65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření kuchař
66-52-H/01 Aranžér, zaměření aranžér a propagační výtvarník
66-53-H/01 Operátor skladování
69-51-H/01 Kadeřník
66-51-H/01 Prodavač
64-41-L/51 Podnikání – denní nástavbové studium

 

 • přihlášku vyplňte čitelně tiskacím písmem; nezapomeňte uvést platné telefonní číslo a e-mailovou adresu
 • termín podání přihlášky je do 1. 3. 2023 (v tento den můžete naposledy přinést přihlášku osobně do školy; příp. podat na poště – rozhodující je datum poštovního razítka)
 • v době jarních prázdnin (27. 2. 2023 – 5. 3. 2023) budou úřední hodiny školy od 8:00 do 13:00 hod.
 • v prvním kole přijímacího řízení můžete podat max. 2 přihlášky na dva různé obory 
 • na obou přihláškách musí být školy zapsané ve stejném pořadí
 • potvrzení lékaře je vyžadováno pouze na učební obory (ne na nástavbu)

 

Úpravy podmínek přijímacího řízení viz Kritéria přijímacího řízení

 

Nástavbové studium

 • V přihlášce uvedete, případně doložíte ověřené kopie vysvědčení z 2. pololetí 1. ročníku, 2.  pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku.
 • Dle § 5 odst. 1 zák. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina) může cizinec nahradit doklad prokazující získání předchozího vzdělání čestným prohlášením, pokud doklad nemá.
 • K hodnocení nesmí být použito druhé pololetí školního roku 2019/2020. V případě, že žák/zákonný zástupce takové vysvědčení doloží, nebudou známky daného pololetí započítány. 
 • V oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška. Skládá se z didaktického písemného testu z Českého jazyka a literatury v délce 60 minut a z písemného testu z Matematiky v délce 70 minut. 
 • Řádné termíny JPZ: 
  • 1. termín 13. 4. 2023 - pro žáky, kteří mají v přihlášce na 1. místě uvedenou naši školu
  • 2. termín 14. 4. 2023 - pro žáky, kteří mají v přihlášce na 2. místě uvedenou naši školu
 • Náhradní termíny JPZ:
  • 1. termín 10. 5. 2023 - pro žáky, kteří mají v přihlášce na 1. místě uvedenou naši školu
  • 2. termín 11. 5. 2023 - pro žáky, kteří mají v přihlášce na 2. místě uvedenou naši školu
 • Pokud se uchazeč nedostaví k JPZ, může svoji neúčast písemně omluvit řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku. Pokud ředitel školy omluvu uzná, žák koná JPZ v náhradním termínu. 
 • Seznam přijatých uchazečů do nástavbového studia bude zveřejněn nejpozději 3. 5. 2023 po dobu nejméně 15 dnů na www.stursovka.cz a na úřední desce školy. Tím je rozhodnutí o přijetí bráno za oznámené
 • Přijatým uchazečům budou rozeslány:
  • návratky, ve kterých žák potvrdí, zda do nástavbového studia nastoupí, či nikoliv 
  • žádost o vystavení průkazu ISIC s pokyny k jeho vyřízení
 • Rozhodnutí o nepřijetí bude odesíláno doporučeně poštou a uloženo 5 pracovních dnů. Pokud si dopis nevyzvednete, je posledním dnem této lhůty považován za doručený a běží lhůta na podání odvolání.
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí uchazečů, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů, můžete podat do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí.

 

Učební obory

 • v přihlášce uvedete, případně doložíte ověřené kopie vysvědčení z 1.  a 2. pololetí 8. třídy, a 1. pololetí 9. třídy základní školy.
 • Dle § 5 odst. 1 zák. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina) může cizinec nahradit doklad prokazující získání předchozího vzdělání čestným prohlášením, pokud doklad nemá.
 • K hodnocení nesmí být použito druhé pololetí školního roku 2019/2020. V případě, že žák/zákonný zástupce takové vysvědčení doloží, nebudou známky daného pololetí započítány. 
 • ŠPZ se nekonají
 • vyžadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • seznam přijatých uchazečů do tříletých učebních oborů bude zveřejněn 24. 4. 2023 po dobu nejméně 15 dnů na www.stursovka.cz a na úřední desce školy. Tím je rozhodnutí o přijetí bráno za oznámené a běží lhůta 10 pracovních dnů na odevzdání zápisového lístku (tj. nejpozději do 10. 5. 2023 musí žák, případně jeho zákonný zástupce odevzdat zápisový lístek; případně poslat poštou – rozhodující je datum poštovního razítka)
 • přijatým uchazečům budou rozeslány:
  • návratky s doplňujícími údaji do evidence žáků 
  • žádost o vystavení průkazu ISIC s pokyny k jeho vyřízení (doporučujeme odevzdat spolu se zápisovým lístkem)
 • rozhodnutí o nepřijetí bude odesíláno doporučeně poštou a uloženo 5 pracovních dnů. Pokud si dopis nevyzvednete, je posledním dnem této lhůty považován za doručený a běží lhůta na podání odvolání
 • odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí uchazečů, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů, můžete podat do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí
 • odevzdaný zápisový lístek může uchazeč vzít zpět a uplatnit jej na jiné škole/oboru pouze v případě, že byl uchazeč přijat na odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání
 • v dalších kolech přijímacího řízení může žák podat libovolný počet přihlášek na střední školu.

 

V případě dalších dotazů: Eva Páleníková, tel. číslo 585 200 230 nebo 603 378 287.