Vyhlásili jsme 1. kolo přijímacího řízení pro rok 23/24

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

27.01.2022

Kritéria přijímacího řízení - ZOBRAZÍTE KLIKNUTÍM ZDE

 

Přehledné informace k přijímacímu řízení

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme tyto obory:
29-54-H/01 Cukrář
65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření číšník
65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření kuchař
66-52-H/01 Aranžér, zaměření aranžér a propagační výtvarník
66-53-H/01 Operátor skladování
69-51-H/01 Kadeřník
66-51-H/01 Prodavač
64-41-L/51 Podnikání – denní nástavbové studium

 


 

 • přihlášku vyplňte čitelně tiskacím písmem; nezapomeňte uvést platné telefonní číslo a e-mailovou adresu

 • termín podání přihlášky je do 1. 3. 2022 (v tento den můžete naposledy přinést přihlášku osobně do školy; příp. podat na poště – rozhodující je datum poštovního razítka)

 • v prvním kole přijímacího řízení můžete podat max. 2 přihlášky na dva různé obory

 • na obou přihláškách musí být školy zapsané ve stejném pořadí

 • potvrzení lékaře je vyžadováno pouze na učební obory (ne na nástavbu)

 

Nástavbové studium

 • v přihlášce uvedete, případně doložíte ověřené kopie vysvědčení z 1. pololetí 1. ročníku, 2.  pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku

 • v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška. Skládá se z didaktického písemného testu z Českého jazyka a literatury v délce 60 minut a z písemného testu z Matematiky v délce 70 minut.

 • řádné termíny JPZ:

1. termín 12. 4. 2022 - pro žáky, kteří mají v přihlášce na 1. místě uvedenou naši školu

2. termín 13. 4. 2022 - pro žáky, kteří mají v přihlášce na 2. místě uvedenou naši školu

 • náhradní termíny JPZ:

1. termín 10. 5. 2022 - pro žáky, kteří mají v přihlášce na 1. místě uvedenou naši školu

2. termín 11. 5. 2022 - pro žáky, kteří mají v přihlášce na 2. místě uvedenou naši školu

 • pokud se uchazeč nedostaví k JPZ, může svoji neúčast písemně omluvit řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku. Pokud ředitel školy omluvu uzná, žák koná JPZ v náhradím termínu

 • seznam přijatých uchazečů do nástavbového studia bude zveřejněn nejdříve 28. 4. 2022 po dobu nejméně 15 dnů na www.stursovka.cz a na úřední desce školy. Tím je rozhodnutí o přijetí bráno za oznámené

 • přijatým uchazečům budou rozeslány:

  • návratky, ve kterých žák potvrdí, zda do nástavbového studia nastoupí, či nikoliv

  • žádost o vystavení průkazu ISIC s pokyny k jeho vyřízení

 • rozhodnutí o nepřijetí bude odesíláno doporučeně poštou a uloženo 10 dnů. Pokud si dopis nevyzvednete, je posledním dnem této lhůty považován za doručený a běží lhůta na podání odvolání

 • odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí uchazečů, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů, můžete podat do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí


 

Učební obory

 • v přihlášce uvedete, případně doložíte ověřené kopie vysvědčení z 1.  a 2. pololetí 8. třídy, a 1. pololetí 9. třídy základní školy.

 • ŠPZ se nekonají

 • vyžadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti

 • seznam přijatých uchazečů do tříletých učebních oborů bude zveřejněn 22. 4. 2022 po dobu nejméně 15 dnů na našem webu a na úřední desce školy. Tím je rozhodnutí o přijetí bráno za oznámené a běží lhůta 10 pracovních dnů na odevzdání zápisového lístku (tj. nejpozději do 6. 5. 2022 musí žák, případně jeho zákonný zástupce odevzdat zápisový lístek; případně poslat poštou – rozhodující je datum poštovního razítka)

 • přijatým uchazečům budou rozeslány:

  • návratky s doplňujícími údaji do evidence žáků

  • žádost o vystavení průkazu ISIC s pokyny k jeho vyřízení

(doporučujeme odevzdat spolu se zápisovým lístkem)

 • rozhodnutí o nepřijetí bude odesíláno doporučeně poštou a uloženo 10 dnů. Pokud si dopis nevyzvednete, je posledním dnem této lhůty považován za doručený a běží lhůta na podání odvolání

 • odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí uchazečů, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů, můžete podat do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí

 • odevzdaný zápisový lístek může uchazeč vzít zpět a uplatnit jej na jiné škole pouze v případě, že byl uchazeč přijat na odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání

 • v dalších kolech přijímacího řízení může žák podat libovolný počet přihlášek na střední školu.

 

V případě dalších dotazů volejte na tel. číslo 585 200 230 nebo 603 378 287.