Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Změny v testování od 3.1.2022

16.12.2021

V případě, že výsledek preventivního antigenního testu je pozitivní, je škola povinna bezodkladně kontaktovat zákonného zástupce neplnoletého žáka a sdělit mu výsledek preventivního antigenního testu. Škola bezodkladně vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu na odpovídajícím formuláři.

Žák musí bezodkladně opustit školu; v případě neplnoletého žáka, který nemůže samostatně opustit školu, je škola povinna bezodkladně zajistit jeho oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce je povinen jej ve škole vyzvednout nebo zajistit vyzvednutí jinou osobou.

Doporučujeme zákonným zástupcům nezletilých žáků, aby vyplnili souhlas s odchodem žáka domů -Samostatné opuštění školy žákem v případě pozitivního testu na SARS-CoV-2 – v záložce Dokumenty - sekce "Formuláře ke stažení".

Všem pozitivně testovaným žákům se nařizuje podrobit se konfirmačnímu testu RT-PCR – informace o vystavení elektronické žádanky přijde žákům, žáci ani zákonní zástupci nemusí kontaktovat praktického lékaře. Na PCR testy si žák musí donést potvrzení o pozitivním antigenním testu (vydává škola).

V případě, že je výsledek konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR  žáka pozitivní, je žák nebo jeho zákonný zástupce povinen o pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu bez zbytečného odkladu informovat registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Tento poskytovatel je povinen nařídit žákovi izolaci.

Pokud má žák pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků onemocnění covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení RT-PCR testu, pokud nemá klinické příznaky onemocnění covid-19, případně do dne zjištění pozitivního výsledku RT-PCR testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce nebo zletilý žák povinen bezodkladně nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu.

 

Bližší informace budou žákům poskytnuty 3.1.2022.