Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Informace k zahájení školního roku 2021/22 – testování

24.08.2021

Preventivní screeningové testování proběhne ve dnech 1., 6. a 9. září 2021.

Testovat se bude neinvazivními antigenními testy pro samosběr – GENRUI Bio Tech.

Testování se netýká žáků, kteří:

  • jsou plně očkováni (musí uplynout doba 14 dnů od poslední dávky)

  • prodělali onemocnění covid-19 (lékařské potvrzení) a od doby prvního pozitivního testu na covid-19 neuplynulo více než 180 dnů

  • doloží výsledek negativního testu provedeného v odběrovém místě (Ag test ne starší než 72 hodin, PCR ne starší než 7 dnů)

Testovat se budou všichni žáci, kromě těch, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost – viz výše.

Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu – další testování bude pokračovat pouze na lokální úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci účastni prezenční výuky, ale za podmínek stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, tj.:

  • je povinen nosit ochranu dýchacích cest (respirátor FFP2, KN9) po celou dobu pobytu ve škole (tj. ve výuce, ve vnitřních prostorech – chodby, toalety, šatny, jídelna …)

  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; nesmí použít sprchy; převléká se s odstupem od ostatních osob

  • nesmí zpívat

  • při konzumaci potravin, nápojů musí sedět

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, nesmí se účastnit výuky. V tomto případě není žák automaticky omluven, musí být omluven v souladu se Školním řádem SOŠOS, Olomouc, Štursova 14 a škola neposkytuje distanční vzdělávání.

Škola zajišťuje vzdělávání distančním způsobem pouze v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo je z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, nicméně bude těmto příznakům (jako je např. horečka, kašel, rýma, dušnost apod.) věnovat zvýšenou pozornost.