Vyhlásili jsme 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Nové informace k maturitám jaro 2021

21.04.2021

Kritéria hodnocení písemné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury jaro 2021

Písemná část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je hodnocená v níže uvedených 3 kritériích, výsledné hodnocení písemné práce je součtem udělených bodů za jednotlivá kritéria. 
Kritéria hodnocení písemné práce: 
I. Zpracování zadání 
   A Text odpovídá zadanému tématu 
   B Text odpovídá zadané komunikační situaci a zároveň zadanému slohovému útvaru 
II. Pravopis a slovní zásoba 
   A Výskyt pravopisných a tvaroslovných chyb 
   B Slovní zásoba a její využití 
III. Výstavba větných celku a kompozice 
   A Výstavba větných celků a syntaktické prostředky, čtenářský komfort adresáta 
   B Kompozice, členění textu, argumentace 

Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále v následujícím rozmezí 0-1-2-3-4-5, maximální dosažitelný počet bodů je 30. 
Pokud je písemná práce v dílčím kritériu I. A nebo I. B hodnocena počtem bodů 0, dále se písemná práce nehodnotí a výsledný počet bodů za písemnou práci je 0 bodů. 
Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. V případě prokazatelného převzetí textu z dostupného zdroje (ze zadání) se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a tudíž není předmětem hodnocení. 
Minimální dosažená hranice úspěšnosti je 13 bodů.