Vyhlásili jsme 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Skupinové konzultace

14.04.2021

Od 19. 4. 2021 jsou umožněny skupinové konzultace (max. 6 žáků ve skupině) pro:

  • žáky ohrožené školním neúspěchem (týká se všech ročníků)

  • žáky posledních, tj. končících ročníků

Podmínky skupinových konzultací:

žáci jsou povinni se testovat (ve škole),

nebo doložit doklad o negativním testu ne starší než 7 dnů,

nebo doložit doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění Covid 19 (je nutné, aby od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů)

Žáci nesmí být v karanténě, izolaci a nesmí se u nich projevovat infekční příznaky (zvýšená teplota, kašel, bolesti hlavy…)

Žáci jsou povinni mít nasazeny chirurgické roušky nebo respirátory, dodržovat hygienická pravidla, důsledně dodržovat pokyny vyučujících.

Testování ve škole:

  • testování bude probíhat ve škole v určené učebně

  • dozor vyučujícího

  • v případě pozitivního testu bude nezletilý žák umístěn na izolační místnost (pokud nebude mít potvrzení zákonného zástupce, že může opustit budovu školy sám); škola bude kontaktovat zákonného zástupce, který si žáka vyzvedne

  • pozitivně testovaný žák bude poučen o dalším postupu (tj. kontaktovat svého lékaře a řídit se jeho pokyny)

  • v případě pozitivního testu nezletilý žák opustí ihned budovy školy - (pokud doloží potvrzení zákonného zástupce, že může opustit budovu školy sám)

  • v případě pozitivního testu zletilý žák opustí ihned budovy školy

Potvrzení zákonného zástupce o opuštění budovy školy – www.stursovka.cz - viz Škola – Dokumenty – Formuláře ke stažení – Písemný souhlas zákonného zástupce

Doporučení:

Doporučujeme zákonným zástupcům, aby výše uvedený Písemný souhlas vyplnili předem a předali svým dětem.

Upozornění:

V případě konzultací 1 žák – 1 učitel se testování ve škole neprovádí; žák nemusí nic dokládat.

Konzultace budou směřovány na pátky; ve zbývajících dnech probíhá distanční výuka.