Zveřejnili jsme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Hygienická opatření platná od 1.9.2020

25.08.2020

Základní hygienická pravidla jsou v souladu s pravidly stanovené Ministerstvem zdravotnictví České republiky.


Pravidla:

 • žáci budou důsledně dodržovat zásady osobní hygieny  - důsledné mytí rukou a jejich dezinfekce (po příchodu do školy i během pobytu v budově školy)
 • žáci budou dodržovat zásady respirační hygieny – kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně umýt si ruce
 • žáci se nebudou shlukovat na chodbách a ve společných prostorách školy
 • žáci budou důsledně dodržovat pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy
 • třídy a učebny budou pravidelně a často větrány
 • pobyt zákonných zástupců v budově školy bude omezen
 • třídy a učebny budou průběžně dezinfikovány
 • žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí
 • organizace a hygienická pravidla při praktickém vyučování (odborný výcvik) se řídí pravidly provozu pracovišť, kde je praktické vyučování (odborný výcvik) vykonáváno 

 

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, nicméně bude těmto příznakům (jako je např. horečka, kašel, rýma, dušnost apod.) věnovat zvýšenou pozornost.

 

Při zjištění příznaků škola postupuje následovně:

 • pokud jsou příznaky patrné – škola neprodleně kontaktuje zákonného zástupce a bude ho informovat o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy; do té doby bude žák izolován
 • zákonný zástupce, případně zletilý žák bude informován, že má telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu
 • v případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje
 • školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. 
 • v případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
 • škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele

 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. 


Upozornění:
Žák je povinen uvést své kontaktní údaje, tj. telefonní číslo a e-mailovou adresu; rovněž kontaktní údaje zákonného zástupce. V případě změny těchto údajů je povinen neprodleně doložit třídnímu učiteli aktualizované údaje. V případě zavedení distanční výuky je tato výuka pro žáka povinná (viz Dodatek ke Školnímu řádu SOŠOS, Olomouc, Štursova 14).