Vyhlásili jsme 1. kolo přijímacího řízení pro rok 23/24

Konzultace pro žáky nekončících ročníků

29.05.2020

Vedení školy oznamuje, že od 9. 6. 2020 mají žáci nekončících ročníků (tj. všech tříd 1. a 2. ročníků tříletých učebních oborů a tříd G2 a G3) možnost účastnit se konzultací s vyučujícími teoretických předmětů a odborného výcviku.

Konzultace budou od 9.00 hodin, harmonogram, resp. rozpis konzultací bude průběžně zveřejňován na našem webu v sekci Suplování v poznámkách. Je nutné sledovat suplování přes webové stránky školy, ne přes program Bakaláři (tam se poznámky nezobrazují).

Konzultace jsou převážně určeny pro žáky, kteří měli (případně mají) problém s výukou na dálku, s komunikací s vyučujícími, případně neodevzdali vypracované zadané úkoly, které jsou součástí klasifikace za 2. pol. 2019/20.

Upozorňujeme, že konzultace jsou dobrovolné, cíleně budou oslovováni ti žáci, u kterých by mohl nastat problém s uzavřením klasifikace v daných předmětech za 2. pololetí 2019/20. Žáky budou kontaktovat příslušní učitelé prostřednictvím Bakaláře – Komens, e mailu, sms zprávy apod.

Upozorňujeme, že nebude-li možné žáky hodnotit za 2. pol. 2019/20, bude žák konat zkoušky v náhradním termínu v měsíci srpnu 2020 – viz Klasifikace žáků ve 2. pololetí 2019/20 ze dne 6. 5. 2020 – zveřejněno na www.stursovka.cz

Při vstupu do školy je nutné předložit Čestné prohlášení – ke stažení zde.

Hygienická opatření:

 • žáci nesmí mít teplotu, být nachlazení, kašlat, kýchat (netýká se alergických reakcí), trpět ztrátou chuti, čichu, prokazovat známky onemocnění Covid 19; nesmí mít karanténní opatření

 • žáci při vstupu do školy odevzdají řádně vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (dále jen ČP) s podpisem plnoletého žáka; v případě neplnoletého žáka ČP musí být podepsáno zákonným zástupcem (ČP lze vyplnit a podepsat i při vstupu do školy – platí pouze pro plnoleté žáky!)

 • vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, kteří se účastní konzultací, nikoliv doprovázejícím osobám

 • žáci si vydezinfikují ruce při vstupu do školy, budou důsledně dbát všech hygienických opatření v souvislosti s nákazou Covid 19

 • žáci nebudou používat šatny, půjdou rovnou do určené učebny, případně kabinetu – dle pokynů učitele

 • žáci musí mít s sebou roušku, kterou budou mít nasazenou v budově školy

 • žáci se budou pohybovat (v co nejmenší míře) ve společných prostorách školy pouze s rouškou, která bude zakrývat dýchací cesty; platí i pro toalety

 • žáci budou důsledně dbát pokynů vyučujících a pracovníků školy

 • žáci se nesmí shlukovat před školou (při vcházení a vycházení ze školy)


Upozornění:

 • pokud žák neodevzdá řádně vyplněné a podepsané ČP, případně nevyplní toto prohlášení při vstupu, nebude mu umožněno účastnit se konzultací

 • pokud žák nebude dodržovat hygienické předpisy, nebude dbát pokynů pracovníků školy, bude ze školy vykázán