Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Otevření školy pro žáky posledních ročníků

06.05.2020

Vedení školy oznamuje, že od 11. 5. 2020 je možná osobní účast žáků posledních ročníků SŠ ve škole.

To znamená, že pro žáky tříd KU3, AR3, Č3, KD3, C3, G4, SD2 a VK2 bude obnovena výuka, která bude zaměřená na přípravu k ZZ, MZ.

Důrazně žákům doporučujeme, aby se výuky účastnili.

Výuka jednotlivých oborů bude rozdělena do bloků a bude zahájena 11. 5. 2020 v 8.00 hodin – max. do 12. hodin. Harmonogram – rozpis bude zveřejněn v záložce Suplování – v poznámkách na webových stránkách školy do 7. 5. 2020 (je nutné sledovat Suplování přes webové stránky školy, ne přes program Bakaláři).

Pro každý obor bude na každý den určen 1 (případně 2) vyučující, kteří se budou žákům věnovat a poskytnou podporu pro úspěšné vykonání ZZ a MZ.

Tříleté učební obory + čtyřletý maturitní obor Gastronomie (KU3, Č3, AR3, C3, KD3, G4):

Pondělí – středa: teorie

Čtvrtek – pátek: odborný výcvik (příprava na praktickou část ZZ a MZ)

Nástavbové studium – maturitní obory (SD2, VK2):

Pondělí – pátek: teorie

Poznámky:

Třída SD2 bude rozdělena na 2 skupiny (podle výuky anglického jazyka) pro všechny dny – skupina 1 je sk. p. Jurníkové, skupina 2 je sk. p. Ptáčkové

Ostatní třídy se budou výuky účastnit dle oborů, jde-li o dvouoborové třídy (Č3, AR3) – tzn. zvlášť skupina číšník, aranžér, výrobce potravin, prodavač.

Veškeré aktivity budou probíhat ve škole v určených učebnách.

Pokud budou chtít žáci pro zpracování praktické části ZZ a MZ využít počítače ve škole, bude jim to umožněno ve čtvrtky a pátky (15. 5., 21. 5., 22. 5. 2020) – ve výjimečných případech (ale vždy po dohodě) i v jiném termínu.


 

Podmínky výuky:

 • škola bude otevřená pro žáky od 7. 45 hodin

 • žáci nesmí mít teplotu, být nachlazení, kašlat, kýchat (netýká se alergických reakcí), trpět ztrátou chuti, čichu, prokazovat známky onemocnění Covid 19; nesmí mít karanténní opatření

 • žáci při vstupu do školy odevzdají řádně vyplněné Čestné prohlášení (stáhnete kliknutím zde) o neexistenci příznaků virového onemocnění (dále jen ČP) s podpisem plnoletého žáka; v případě neplnoletého žáka ČP musí být podepsáno zákonným zástupcem (ČP lze vyplnit a podepsat i při vstupu do školy)

 • žáci, kteří budou mít s sebou vyplněné ČP, použijí při vstupu do budovy školy zadní vchod (bude zajištěn dozor)

 • žáci, kteří nebudou mít s sebou vyplněné ČP a splní výše uvedené podmínky týkající se zdravotního stavu, použijí při vstupu do budovy školy přední vchod a hned po vstupu do budovy vyplní ČP, které pro ně bude připraveno (bude zajištěn dozor)

 • žáci si vydezinfikují ruce při vstupu do školy, budou důsledně dbát všech hygienických opatření v souvislosti s nákazou Covid 19

 • žáci nebudou používat šatny, půjdou rovnou do určené učebny – harmonogram učeben na každý den viz sekce Suplování

 • žáci musí mít s sebou 2 roušky a sáček na uložení roušek

 • žáci se budou pohybovat (v co nejmenší míře) ve společných prostorách školy pouze s rouškou, která bude zakrývat dýchací cesty; platí i pro toalety

 • výuka bude probíhat v učebně, která bude určena; každý vyučující určí dle svého uvážení, zda žáci budou mít nasazenou roušku během výuky; v případě skupinové výuky budou mít roušku nasazenou vždy

 • žáci se podepíší na prezenční listinu

 • žáci budou důsledně dbát pokynů vyučujících a pracovníků školy

 • žáci budou sedět v lavici každý zvlášť – 1 žák – 1 lavice a dodržovat bezpečnou vzdálenost 2 metry (minimálně 1,5 metru)

 • žáci opustí školu ihned po skončení výuky v doprovodu určeného učitele

 • žáci v době přestávek nesmí opustit budovu školy, nebudou se shlukovat ve společných prostorách

 • obědy ve školní jídelně nebudou zajištěny, nebude otevřen bufet

 • žáci se nesmí shlukovat před školou (při vcházení a vycházení ze školy)

 • učebny budou často a důkladně větrány, každý den dezinfikovány dle pokynů MŠMT


 

Upozornění:

 • pokud žák neodevzdá řádně vyplněné a podepsané ČP, případně nevyplní toto prohlášení při vstupu, nebude mu umožněno účastnit se výuky

 • pokud žák nebude dodržovat hygienické předpisy, nebude dbát pokynů pracovníků školy, bude ze školy vykázán

 • při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška)

 • dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními