Zveřejnili jsme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Výrobce potravin

Realizace odborného výcviku probíhá na smluvním pracovišti v závodě Zora Olomouc společnosti Nestlé Česko, kde žáci získají praktické vědomosti, dovednosti a zkušenosti Výrobce potravin (Výroba cukrovinek). Uplatní se při výkonu povolání Výrobce potravin (cukrovinkář) v pozici zaměstnance v průmyslové výrobě cukrovinkářských výrobků.

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu


Ukončování vzdělávání
zdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou po úspěšném absolvování třetího ročníku. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky. Všechny tři části zahrnují celou odbornou problematiku daného oboru. Obsah a organizace závěrečných zkoušek se řídí platnými předpisy.

Metody a formy výuky
Výběr metod a postupů odpovídá odborné úrovni pedagogů a jejich užití je blíže konkretizováno na úrovni vyučovacích předmětů. Výuka je zaměřena na rozvíjení tvůrčích schopností, využívání autodidaktických metod, problémové učení a týmovou práci. Důraz je kladen na sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování

Profil absolventa
Absolvent se uplatní při výkonu povolání Výrobce potravin (cukrovinkář) v pozici zaměstnance v průmyslové výrobě cukrovinkářských výrobků. Absolvent, připravovaný na základě tohoto ŠVP, bude schopen zejména zpracovávat základní suroviny, pomocné látky a přísady pro výrobu cukrovinkářských výrobků, vyrábět kompletní sortiment, obsluhovat a provádět základní údržbu strojů, přístrojů a technického vybavení provozoven. Je schopen hodnotit kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků dle norem a platných předpisů.

Dovednosti odborného charakteru:

  • hodnocení surovin a jejich správné uskladnění
  • přípravu surovin na zpracování, výpočet spotřeby surovin
  • přípravu čokoládových hmot, náplní, polev a nečokoládových cukrovinek
  • ovládání a regulaci funkcí strojů používaných v cukrovinkářské výrobě
  • vykonávání běžné údržby a čištění strojů, sanitace pracoviště
  • hodnocení jakostních znaků polotovarů a hotových výrobků, napravovat chyby
  • vedení technologických záznamů a předepsané evidence
  • manipulování se surovinami, polotovary a hotovými výrobky
     

Informace o oboru:
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní forma vzdělávání
Platnost od: 1. 9. 2016