Zveřejnili jsme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Vlasová kosmetika

Určeno pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem Kadeřník.

Absolventi najdou uplatnění při poskytování profesionálních kadeřnických služeb ve středně velkých i malých provozovnách, studiích i salonech. Kadeřnické služby rozšíří o poradenství (ošetřování vlasů a návrh úpravy vlasů do módního účesu) a kosmetické služby (líčení a úprava nehtů). Získané vědomosti z ekonomických předmětů uplatní při vykonávání ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Ve své profesní oblasti jsou připraveni zastávat pracovní pozici na úrovni středního managementu.


Charakteristika školního vzdělávacího programu


Organizace výuky
Výuka je organizována jako dvouleté denní studium. Teoretická výuka probíhá ve škole. Praktická výuka (Učební praxe průběžná) v rozsahu 4 hodiny týdně probíhá ve směnách ve školním kadeřnictví v budově školy. Žáci se účastní odborné praxe v rozsahu 2 týdnů za celou dobu vzdělávání. Rozvržení této praxe je dáno učebními osnovami oboru Vlasová kosmetika. Studium je ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Dosažený stupeň vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou. Úspěšným složením obou částí získá žák vysvědčení o maturitní zkoušce.

Profil absolventa
Absolventi najdou uplatnění při poskytování profesionálních kadeřnických služeb ve středně velkých i malých provozovnách, studiích i salonech. Budou zhotovovat dámské, pánské a dětské účesy vhodně zvolenými technologickými postupy a souladu s přáním zákazníka, estetickými požadavky, módními trendy, bezpečnostními a hygienickými předpisy. Kadeřnické služby rozšíří o poradenství (ošetřování vlasů a návrh úpravy vlasů do módního účesu) a kosmetické služby (líčení a úprava nehtů).

Získané vědomosti z ekonomických předmětů uplatní při vykonávání ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Absolventi jsou připraveni k zahájení vlastní podnikatelské činnosti ve zvoleném oboru. Ve své profesní oblasti jsou připraveni zastávat pracovní pozici na úrovni středního managementu.

Po složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ.

 

Dovednosti odborného charakteru:
Absolvent je schopen:

 • volit vhodnou úpravu účesu podle kvality a diagnózy vlasů v souladu s požadavky zákazníka, zdravotně-hygienickými předpisy, technologickým postupy a estetickými zásadami, módními trendy a novými vědeckými poznatky; je schopen tuto úpravu realizovat
 • poskytovat různé druhy masáží vlasové pokožky a provádět povrchovou a hloubkovou regeneraci vlasů
 • upravovat vzhled zákazníků (holit vousy a upravovat tvar knírů a plnovousů střihem, barvit řasy a obočí, kníry a plnovousy)
 • poskytovat poradenskou službu, propagovat nové postupy a přípravky pro kadeřnické služby a doporučovat zdravý životní styl
 • obsluhovat přístrojové vybavení provozovny a provádět běžnou údržbu používaných zařízení a pomůcek
 • zvyšovat si soustavně svou odbornou úroveň studiem odborné literatury a časopisů, návštěvami předváděcích akcí a soutěží v účesové tvorbě
 • sledovat nové předpisy vztahující se k jejich činnosti – zákony, vyhlášky, předpisy, novely stávajících předpisů
 • aplikovat poznatky z pleťové kosmetiky, manikúry a pedikúry při nabízení služeb v kadeřnické provozovně
 • volit vhodné přípravky, bezpečně s nimi manipulovat
 • posuzovat možnost poskytnutí kadeřnických služeb z hlediska aktuálního zdravotního stavu klienta a důsledně dodržovat zdravotně-hygienické přepisy a zásady osobní a provozní hygieny, poskytnout první pomoc při náhlém onemocnění nebo úrazu klienta
 • orientovat se v ekonomicko-právním zabezpečení provozu a aplikovat v řízení znalosti z oblasti pracovního práva
 • vést účetnictví a daňovou evidenci provozovny
 • efektivně hospodařit s finančními prostředky
 • nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.
   

Informace o oboru:
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka studia: 2 roky
Forma studia: denní forma vzdělávání
Platnost od: 1. 9. 2017