Zveřejnili jsme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Prodavač

Už tě nebaví bloumat po obchodě a nedočkat se pomoci, když potřebuješ poradit? Tak to změň. Naučíme tě marketingovému chování a profesnímu jednání.  A to není všechno, osvojíš si i moderní techniky balení zboží. To pak budou obdarovaní koukat, jak jsi šikovný. :) Originálně zabalený dárek je totiž pastvou pro oči a potěšením na duchu.

Naši mistři

Naši mistři jsou opravdoví mistři, jsou tak zapáleni do práce, že si často prozpěvují prodavačský song Michala Tučného – „Pět deka, deset deka, dvacet deka, třicet deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna veka, všechno máme, co kdo chcete, obchod kvete, jen si račte říct. Čtyři kila, deset kilo, dvacet kilo, třicet kilo, navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo, prosím pěkně, mohu nechat o jedenáct deka víc…“

Pokud tě naši kantoři nenaučí vážit salámy, sýry, maso a kdo ví co ještě, balit dárky jako profík, být milý a vstřícný k zákazníkům, pak už nikdo!:)

Martina Oborná

UOV

Řídím se heslem „Na každém průšvihu lze najít něco pozitivního“. Tím nechci říct, že máte dělat jeden průšvih za druhým, ale pokud se vám zrovna nepovede nejlépe a něco „vyoslíte“, je vždy lepší říct pravdu - a to hned. Nesnáším totiž lhaní a podvody. Taky moc nemusím zimu, proto cestuji jenom po teplých krajích a šnorchl mám vždy po ruce. :)

Více o mně…

Dana Urdová

UOV

Jsem malá a nenápadná, ale zdání klame. Umím být velmi rychlá a dost dobře mi to pálí. :) Mám čich na podvody a lhaní, to raději ani nezkoušejte. Ale vždy ocením snahu, pracovitost a kreativitu. Potkáme se na praxi, už se na vás těším. Poznávací znamení – krátké vlasy a malá postava. :)

Více o mně…

To zajímavé o oboru už víš, teď je čas na odbornější fakta

Žáci si osvojují orientaci v marketingové sféře obchod, učí se konstruktivně řešit veškeré pracovní úkony. Absolvent se uplatní při výkonu povolání jako prodavač, pokladní, skladník v pozici zaměstnance velkých, středně velkých i malých provozoven.

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu


Ukončení vzdělávání
Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou po úspěšném absolvování třetího ročníku. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky. Všechny tři části zahrnují celou odbornou problematiku daného oboru. Praktická zkouška probíhá v odborné učebně a v podmínkách provozu. Součástí zkoušky je poradenská služba, pultový prodej, práce s doklady, poznávání vzorků, vážení, balení, práce s váhou a na pokladně; délka praktické zkoušky jsou 2 pracovní dny.

Metody a formy výuky
Učitelé volí metody podle svých zkušeností a s ohledem na obsah konkrétního učiva a charakter vyučovaného předmětu. Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci žáků a nejčastěji se opírá o zájem o zvolený učební obor. Podobně aplikační metody jsou vybírány tak, aby se týkaly odborných předmětů. Důraz je kladen na podporování samostatné práce žáků, především na osobní zodpovědnost, a samostatnost, schopnost kooperace a týmové spolupráce se záměrem odpovídajícího sebehodnocení a poznání svých možností a ovlivňovaní žákovských postojů – samostatné práce žáků, týmové práce, referáty, písemné prezentace, ústní a jiné společné hodnocení, analýza výsledků. Důležitou složkou teoretické výuky je používání názorných pomůcek v různé formě, které žákovi usnadňují pochopení učiva, jako jsou vzorky zboží, nástěnné obrazy, zvukové nahrávky, instruktážní a výukové video, exkurze. K procvičování a upevňování učiva se využívají různé formy ústních, písemných a praktických cvičení, soutěže, simulační metody, projekty apod. Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových vazeb, které rozšiřují klíčové kompetence žáka. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, návštěvy výstav a koncertů, odborné exkurze, soutěže a různé formy zapojení žáků do prezentačních akcí školy.

Praktické vyučování umožňuje žákům využít teoretických poznatků v praxi, ověření a rozšíření odborných znalostí, pěstování dovedností potřebných pro daný obor tak, aby žák získal jistotu při provádění praktických činností, byl samostatný, dokázal prakticky použít nabyté znalosti při řešení a plnění praktického úkolu. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti za plnění úkolů a kvalitu vykonané práce jednotlivce i kolektivu.

Profil absolventa
Absolvent oboru prodavač je kvalifikovaný pracovník, který se orientuje v marketingové sféře obchodu a konstruktivně řeší veškeré pracovní úkony. Absolvent se uplatní při výkonu povolání jako prodavač, pokladní, skladník v pozici zaměstnance velkých, středně velkých i malých provozoven. Absolvent je schopen provést veškeré úkony od objednání zboží, přes příjem a skladování zboží, umí připravit a vystavit zboží různého sortimentu k prodeji, ovládá techniku prodeje zboží v různých formách prodeje. V přímém kontaktu se spotřebitelem umí odborně předvést zboží různého sortimentu 
s odborným výkladem, vystavit potřebné doklady spojené s prodejem a vyřízením reklamace. Je tedy schopen komunikace se zákazníkem nejen v českém, tak i minimálně v jednom cizím jazyce.

Dovednosti odborného charakteru:

  • samostatně objednává zboží s využitím dostupné výpočetní techniky i jiných způsobů
  • odpovědně přijímá zboží, provádí reklamace u dodavatele, ovládá manipulaci s průvodními doklady, bezpečně manipuluje s přepravními obaly a s přepravní technikou
  • uskladňuje zboží podle jeho charakteristiky, sleduje kvalitu, využívá systémů skladové mechanizace
  • samostatně upraví a připraví zboží k prodeji
  • orientuje se v prodávaném sortimentu, značení zboží, používá odbornou terminologii
  • poskytuje informace o zboží, odborně předvede výrobek, zabalí výrobek běžným i dárkovým způsobem
  • ovládá techniku prodeje v pultových prodejnách, samoobsluhách různé velikosti, v provozech s volným výběrem zboží i dealerským způsobem
  • obsluhuje stroje a zařízení prodejny určené k označování, dělení, vážení, měření

Informace o oboru:
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní forma vzdělávání
Platnost od: 1. 9. 2012