Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Podnikání

Určeno pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem. Absolventi najdou uplatnění v podnikatelské praxi, ve středních technickohospodářských funkcích v zařízeních služeb, např. v obchodě, v restauracích, v pekárnách a cukrárnách, v provozovnách rychlého občerstvení a dalších provozovnách společného stravování, v penzionech a hotelech.

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu


Organizace výuky
Výuka je organizována jako dvouleté denní studium. Teoretická výuka probíhá ve škole. Žáci se účastní praxe v rozsahu 2 týdnů za celou dobu vzdělávání. Rozvržení této praxe je dáno učebními osnovami oboru Podnikání.
Studium je ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Dosažený stupeň vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou. Úspěšným složením obou částí získá žák vysvědčení o maturitní zkoušce.

Profil absolventa
Absolventi najdou uplatnění v podnikatelské praxi, ve středních technickohospodářských funkcích v zařízeních služeb, např. v obchodě, v restauracích, v pekárnách a cukrárnách, v provozovnách rychlého občerstvení a dalších provozovnách společného stravování, v penzionech a hotelech. Absolventi jsou rovněž připraveni k zahájení vlastní podnikatelské činnosti v uvedených oborech. Po složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ.

Dovednosti odborného charakteru:

  • absolvent nástavbového studia oboru podnikání je pracovníkem se všeobecným a odborným vzděláním, což je základ pro jeho další celoživotní učení
  • obor komplexně rozvíjí osobnost žáka, připravuje jej na život v občanské společnosti
  • absolvent získá přehled o principech tržní ekonomiky, právních předpisech, podstatě a možnostech podnikání
  • studium rozvíjí jeho schopnost systematizovat a aplikovat znalosti a dovednosti z ekonomiky, účetnictví, práva, marketingu a managamentu na konkrétní situace zaměstnance a podnikatele
  • výuka je zaměřena na zvládnutí komunikace (ústní, písemné a elektronické) s využitím prostředků informační technologie
  • žák získává základy návyků práce s informacemi jako předpoklad řešení úkolů v praxi
  • absolvent je schopen uplatnit znalosti a dovednosti v provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti, je schopen pracovat v týmu, řídit kolektiv pracovníků a vést jednání s obchodními partnery
  • získané znalosti a dovednosti uplatní rovněž v samostatném podnikání, při řízení vlastní firmy především v oblasti, pro kterou se připravoval v předcházejícím studiu v konkrétním učebním oboru

 

Odborné vzdělání vytváří dobré předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit.

 

Informace o oboru:
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka studia: 2 roky
Forma studia: denní forma vzdělávání
Platnost od: 1. 9. 2016