Zveřejnili jsme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Pekař

Vyrábí kompletní sortiment pekařských výrobků včetně jejich dohotovování, obsluhuje a provádí základní údržbu strojů, přístrojů a technického vybavení provozoven a vykonává činnosti související s prodejem pekařských výrobků.

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu


Ukončování vzdělávání
Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou po úspěšném absolvování třetího ročníku. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky. Všechny tři části zahrnují celou odbornou problematiku daného oboru. Obsah a organizace závěrečných zkoušek se řídí platnými předpisy.

Metody a formy výuky
Výběr metod a postupů odpovídá odborné úrovni pedagogů a jejich užití je blíže konkretizováno na úrovni vyučujících jednotlivých předmětů. Výuka je zaměřena na rozvíjení tvůrčích schopností, využívání autodidaktických metod a týmovou práci. Důraz je kladen na sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování.

Profil absolventa
Absolvent se uplatní při výkonu povolání pekař v pozici zaměstnance malých i velkých průmyslových provozů zabývajících se výrobou pekařských výrobků. Po nezbytném zapracování je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost. Absolvent, připravovaný na základě tohoto ŠVP, bude schopen zejména zpracovávat základní suroviny, pomocné látky a přísady pro výrobu pekařských výrobků, vyrábět kompletní sortiment pekařských výrobků včetně jejich dohotovování, obsluhovat a provádět základní údržbu strojů, přístrojů a technického vybavení provozoven a vykonávat činnosti související s prodejem pekařských výrobků. Je schopen hodnotit kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků dle norem.

Dovednosti odborného charakteru:

  • příjem surovin
  • hodnocení surovin a jejich správné uskladnění
  • příprava surovin na zpracování, výpočet potřebného množství surovin pro danou výrobu
  • příprava pekařských těst
  • základy ruční výroby, obsluha strojního zařízení, příprava potřebných nástrojů a strojů pro výkon pracovních činností
  • ovládání a regulace funkcí strojů používaných v pekařské výrobě
  • vykonávání údržby a čištění strojů, sanitace pracoviště
  • hodnocení hotových výrobků
     

Informace o oboru:
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní forma vzdělávání
Platnost od: 1. 9. 2012