Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Aranžér

Vystuduj u nás aranžéra a tvé výlohy a budou prostě nezapomenutelné! Malování a kreslení bude pro tebe hračkou, originálně zabalit dárek  žádným problémem. Počítačová grafika je dneska taky hodně žádaná, tak směle do toho. :) Praxi budeš vykonávat v odborných aranžérských učebnách ve škole a na pracovištích Kika nábytek.

Naši mistři

Naši mistři jsou opravdoví mistři - jsou přísní, ale spravedliví. Mají porozumění i pro počáteční nezdary. Do života tě připraví skvěle, díky nim budeš mít přehled o architektuře, zúčastníš se mnoha odborných exkurzí, zdokonalíš se i v praktických dovednostech a na počítači budeš umět zpracovat grafické modely. Jestli tě tito kantoři nenaučí kombinovat barvy, aranžovat zboží, špendlit na živé modely, pak už nikdo!

To zajímavé o oboru už víš, teď je čas na odbornější fakta

Žáci si osvojují aranžérské dovednosti, není jim cizí tvůrčí a kreativní práce a počítačová grafika. Odbornou dovednost uplatní při návrhu a realizaci výkladních skříní, výstav v galeriích a v reklamních studiích.

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu


Organizace výuky
Výuka je organizovaná v tříleté formě denního studia, které je ukončené závěrečnou zkouškou. Ta se skládá 
z písemné, praktické a ústní části. Odborný výcvik probíhá v odborných učebnách školy. Návrhy a realizací výkladních skříní žáci provádí v Olomouci nebo ve Šternberku. Odborný výcvik se cyklicky střídá s teoretickým vyučováním buď v lichém nebo sudém týdnu. Pracovní doba je v prvním ročníku 6 hodin, ve druhém a třetím ročníku 7 hodin.

Způsob hodnocení
Klasifikace se řídí klasifikačním řádem. Hodnocení a klasifikace jsou součástí výchovy a vzdělávání žáků, jsou pro ně stanovena pravidla v souladu se školskými předpisy. Hodnocení může být slovní i numerické, průběžné, které hodnotí dílčí výsledky žáka nebo celkové na konci 1. a 2. pololetí. Podklady pro hodnocení získává učitel různými druhy zkoušek, praktické, písemné i ústní. Součástí klasifikačního řádu jsou i pravidla chování.

Profil absolventa
Obor poskytuje ucelený soubor vědomostí, praktických dovedností a návyků z oblasti propagace, aranžování, odborného kreslení, písma, dějin umění a počítačové grafiky. Uplatnění žáci nacházejí v reklamních agenturách a aranžérských centrech při obchodních řetězcích.

Dovednosti odborného charakteru:

  • ovládá odbornou terminologii oboru
  • umí pracovat s aranžérským materiálem a nářadím
  • ovládá techniky aranžérských prací
  • dokáže zhotovit poutače a dekorace různých druhů
  • dokáže navrhnout a realizovat drobné propagační akce a využít vhodných reklamních prostředků
  • ovládá informační a komunikační technologie, umí použít grafický program pro návrh práce
  • používá jednoduché výtvarné a grafické techniky a dokáže je aplikovat v aranžérské praxi
  • umí zhotovit cenovky, popisky a informační tabule k vystavenému zboží a exponátům
     

Informace o oboru:
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní forma vzdělávání
Platnost od: 1. 9. 2014