Ani kovid nás nezastavil: Ze Dne otevřených dveří jsme udělali Den otevřené obrazovky | MRKNĚTE NA TO >>
Bylo vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení 2021/2022

Štursovka vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení 2021/2022

19.01.2021

Zobrazit informace o testování na COVID-19 u přijímacích zkoušek >>

Zobrazit aktualizované informace k přijímacímu řízení >>

Zobrazit kritéria přijímacího řízení >>

 

Přehledné informace k přijímacímu řízení


 

 • přihlášku vyplňte čitelně tiskacím písmem; nezapomeňte uvést platné telefonní číslo a e-mailovou adresu

 • termín podání přihlášky je do 1. 3. 2021 (v tento den můžete naposledy přinést přihlášku osobně do školy; příp. podat na poště – rozhodující je datum poštovního razítka)

 • v prvním kole přijímacího řízení můžete podat max. 2 přihlášky na dva různé obory

 • na obou přihláškách musí být školy zapsané ve stejném pořadí

 • potvrzení lékaře je vyžadováno pouze na učební obory (ne na nástavbu)

 

Nástavbové studium

 • v přihlášce uvedete, případně doložíte ověřené kopie vysvědčení z 2. pololetí 1. ročníku, 1.  pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku

 • jednotné přijímací zkoušky organizované Cermatem (JPZ) budou nahrazeny školní přijímací zkouškou (dále jen ŠPZ), která se koná prezenční formou

 • budou se konat 2 ŠPZ formou testů – z anglického jazyka a českého jazyka (max. délka – 90 minut pro každý test)

 • řádné termíny ŠPZ:

1. termín 14. 4. 2021 5. 5. 2021 - pro žáky, kteří mají v přihlášce na 1. místě uvedenou naši školu

2. termín 15. 4. 2021 6. 5. 2021 - pro žáky, kteří mají v přihlášce na 2. místě uvedenou naši školu

 • náhradní termíny ŠPZ:

1. termín 10. 5. 2021 7. 6. 2021 - pro žáky, kteří mají v přihlášce na 1. místě uvedenou naši školu

2. termín 11. 5. 2021 8. 6. 2021 - pro žáky, kteří mají v přihlášce na 2. místě uvedenou naši školu

 • pozvánky k ŠPZ budou rozeslány poštou nejpozději 14 dnů před 1. řádným termínem konání ŠPZ a 7 dnů před 1. náhradním termínem konání ŠPZ

 • pokud se uchazeč nedostaví ke ŠPZ, může svoji neúčast písemně omluvit řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku. Pokud ředitel školy omluvu uzná, žák koná ŠPZ v náhradím termínu

 • do 8. března 2021 může ředitel školy rozhodnout o nekonání ŠPZ, pokud počet přijatých přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijatých uchazečů; tato informace bude zveřejněna na www.stursovka.cz a současně bude rozeslána e-mailem

 • seznam přijatých uchazečů do nástavbového studia bude zveřejněn 28. 4. 2021 19. 5. 2021 nejméně po dobu 15 dnů na www.stursovka.cz a na úřední desce školy. Tím je rozhodnutí o přijetí bráno za oznámené a přijatým uchazečům jsou rozeslány návratky, ve kterých žák potvrdí, zda do nástavbového studia nastoupí, či nikoliv

 • rozhodnutí o nepřijetí bude odesíláno doporučeně poštou a uloženo 5 pracovních dnů. Pokud si dopis nevyzvednete, je posledním dnem této lhůty považován za doručený a běží lhůta na podání odvolání

 • odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí uchazečů, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů, můžete podat do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí


 

Učební obory

 • v přihlášce uvedete, případně doložíte ověřené kopie vysvědčení z 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy

 • ŠPZ se nekonají

 • vyžadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti

 • seznam přijatých uchazečů do tříletých učebních oborů bude zveřejněn 22. 4. 2021 19. 5. 2021 nejméně po dobu 15 dnů na www.stursovka.cz a na úřední desce školy. Tím je rozhodnutí o přijetí bráno za oznámené a běží lhůta 10 pracovních dnů na odevzdání zápisového lístku (tj. nejpozději do 6. 5. 2021 2. 6. 2021 musí žák, případně jeho zákonný zástupce odevzdat zápisový lístek; případně poslat poštou – rozhodující je datum poštovního razítka)

 • rozhodnutí o nepřijetí bude odesíláno doporučeně poštou a uloženo 5 pracovních dnů. Pokud si dopis nevyzvednete, je posledním dnem této lhůty považován za doručený a běží lhůta na podání odvolání

 • odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí uchazečů, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů, můžete podat do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí

 • odevzdaný zápisový lístek může uchazeč vzít zpět a uplatnit jej na jiné škole pouze v případě, že byl uchazeč přijat na odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání

 • v dalších kolech přijímacího řízení může žák podat libovolný počet přihlášek na střední školu.

 

V případě dalších dotazů volejte na tel. číslo 585 200 230 nebo 603 378 287.