Ani kovid nás nezastavil: Ze Dne otevřených dveří jsme udělali Den otevřené obrazovky | MRKNĚTE NA TO >>
Bylo vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení 2021/2022

Klasifikace žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/20

06.05.2020

Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/20 se řídí vyhláškou 211/2020, která vstoupila v platnost dne 27. 4. 2020.

Hodnocení žáků tříd – SD1, G2, G3, AR1, KD1, C1, KU1, Č1, AR2, OS2, KD2, C2, KU2:

Podklady pro hodnocení na vysvědčení vychází:

 1. z klasifikace za 2. pololetí do uzavření školy, tj. do 10. 3. 2020

 2. z podkladů hodnocení při distančním vzdělávání (vzdělávání na dálku) od 11. 3. 2020 (hodnotí se aktivita plnění úkolů, komunikace s učiteli, snaha o pravidelnou práci, samostatná práce, odevzdání zpracovaných úkolů …)

 3. podpůrně lze využít i výsledky vzdělávání za 1. pol. školního roku 2019/20

 4. ze zapojení žáka do dobrovolné činnosti (např. jedná se o činnosti, při kterých žák získává schopnosti běžně získané v rámci odborného výcviku, případně souvisejících teoretických předmětů; jedná se o činnosti a kompetence, které souvisí se studovaným oborem)

Žák může být hodnocen stupněm:

 • výborný

 • chvalitebný

 • dobrý

 • dostatečný

 • nedostatečný

 • nehodnocen/a

Nebude-li možné žáka hodnotit za 2. pol. školního roku 2019/20:

 • v souladu s právními předpisy bude určen náhradní termín hodnocení (tzv. přezkoušení) na konec srpna 2020; nejpozději však do konce září školního roku 2020/21 (dle § 69 odst. 9 školského zákona)

Bude-li žák v řádném nebo náhradním termínu hodnocen stupněm nedostatečný, nejvýše však ze 2 povinných předmětů za 2. pol. školního roku 2019/20:

 • v souladu s právními předpisy bude mít možnost vykonat opravnou zkoušku (dle § 69 odst. 7 školského zákona), a to nejpozději do konce školního roku 2019/20 v termínu stanoveném ředitelem školy. Ze závažných důvodů může ředitel stanovit termín opravné zkoušky nejpozději do konce září 2020 (např. v případě, že by se náhradní termín konal až v září, může i opravná zkouška proběhnout do konce září).


 


 

Hodnocení žáků tříd – SD2, VK2, G4, KU3, Č3, KD3, AR3, C3:

Podklady pro hodnocení na vysvědčení vychází:

 1. z klasifikace za 2. pololetí do uzavření školy, tj. do 10. 3. 2020

 2. z podkladů hodnocení při distančním vzdělávání (vzdělávání na dálku) od 11. 3. 2020 (hodnotí se aktivita plnění úkolů, komunikace s učiteli, snaha o pravidelnou práci, samostatná práce, odevzdání zpracovaných úkolů)

 3. podpůrně lze využít i výsledky vzdělávání za 1. pol. školního roku 2019/20

 4. ze zapojení žáka do dobrovolné činnosti (např. jedná se o činnosti, při kterých žák získává schopnosti běžně získané v rámci odborného výcviku, případně souvisejících teoretických předmětů; jedná se o činnosti a kompetence, které souvisí se studovaným oborem)

Žák může být hodnocen stupněm:

 • výborný

 • chvalitebný

 • dobrý

 • dostatečný


 

Nebude-li dostatek podkladů pro hodnocení žáka posledního ročníku výše uvedenými stupni, bude mít žák v příslušném předmětu na vysvědčení uvedeno prospěl.

Celkový prospěch za 2. pol. škol. roku 2019/20 tedy bude vždy prospěl, což znamená, že k maturitním zkouškám jdou všichni žáci, kteří jsou řádně přihlášeni. K závěrečným zkouškám pak jdou všichni žáci třetích ročníků.


 

Absence žáka za 2. pololetí 2019/20 bude počítána do 10. 3. 2020 (omluvené, neomluvené hodiny).


 

Vyhláška 211/2020 k nahlédnutí zde.