Realizace odborného výcviku probíhá na smluvním pracovišti v závodě Zora Olomouc společnosti Nestlé Česko, kde žáci získají praktické vědomosti, dovednosti a zkušenosti Výrobce potravin (Výroba cukrovinek). Uplatní se při výkonu povolání Výrobce potravin (cukrovinkář) v pozici zaměstnance v průmyslové výrobě cukrovinkářských výrobků.

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Ukončování vzdělávání

zdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou po úspěšném absolvování třetího ročníku. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky. Všechny tři části zahrnují celou odbornou problematiku daného oboru. Obsah a organizace závěrečných zkoušek se řídí platnými předpisy.

Metody a formy výuky

Výběr metod a postupů odpovídá odborné úrovni pedagogů a jejich užití je blíže konkretizováno na úrovni vyučovacích předmětů. Výuka je zaměřena na rozvíjení tvůrčích schopností, využívání autodidaktických metod, problémové učení a týmovou práci. Důraz je kladen na sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování

Profil absolventa

Absolvent se uplatní při výkonu povolání Výrobce potravin (cukrovinkář) v pozici zaměstnance v průmyslové výrobě cukrovinkářských výrobků. Absolvent, připravovaný na základě tohoto ŠVP, bude schopen zejména zpracovávat základní suroviny, pomocné látky a přísady pro výrobu cukrovinkářských výrobků, vyrábět kompletní sortiment, obsluhovat a provádět základní údržbu strojů, přístrojů a technického vybavení provozoven. Je schopen hodnotit kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků dle norem a platných předpisů.

Dovednosti odborného charakteru:

 • hodnocení surovin a jejich správné uskladnění
 • přípravu surovin na zpracování, výpočet spotřeby surovin
 • přípravu čokoládových hmot, náplní, polev a nečokoládových cukrovinek
 • ovládání a regulaci funkcí strojů používaných v cukrovinkářské výrobě
 • vykonávání běžné údržby a čištění strojů, sanitace pracoviště
 • hodnocení jakostních znaků polotovarů a hotových výrobků, napravovat chyby
 • vedení technologických záznamů a předepsané evidence
 • manipulování se surovinami, polotovary a hotovými výrobky
 • Stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem
 • Délka studia 3 roky
 • Forma studia denní forma vzdělávání
 • Platnost 1. 9. 2016
NAHORU