Žáci si osvojují orientaci v marketingové sféře obchod, učí se konstruktivně řešit veškeré pracovní úkony. Absolvent se uplatní při výkonu povolání jako prodavač, pokladní, skladník v pozici zaměstnance velkých, středně velkých i malých provozoven.

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Ukončení vzdělávání

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou po úspěšném absolvování třetího ročníku. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky. Všechny tři části zahrnují celou odbornou problematiku daného oboru. Praktická zkouška probíhá v odborné učebně a v podmínkách provozu. Součástí zkoušky je poradenská služba, pultový prodej, práce s doklady, poznávání vzorků, vážení, balení, práce s váhou a na pokladně; délka praktické zkoušky jsou 2 pracovní dny.

Metody a formy výuky

Učitelé volí metody podle svých zkušeností a s ohledem na obsah konkrétního učiva a charakter vyučovaného předmětu. Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci žáků a nejčastěji se opírá o zájem o zvolený učební obor. Podobně aplikační metody jsou vybírány tak, aby se týkaly odborných předmětů. Důraz je kladen na podporování samostatné práce žáků, především na osobní zodpovědnost, a samostatnost, schopnost kooperace a týmové spolupráce se záměrem odpovídajícího sebehodnocení a poznání svých možností a ovlivňovaní žákovských postojů – samostatné práce žáků, týmové práce, referáty, písemné prezentace, ústní a jiné společné hodnocení, analýza výsledků. Důležitou složkou teoretické výuky je používání názorných pomůcek v různé formě, které žákovi usnadňují pochopení učiva, jako jsou vzorky zboží, nástěnné obrazy, zvukové nahrávky, instruktážní a výukové video, exkurze. K procvičování a upevňování učiva se využívají různé formy ústních, písemných a praktických cvičení, soutěže, simulační metody, projekty apod. Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových vazeb, které rozšiřují klíčové kompetence žáka. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, návštěvy výstav a koncertů, odborné exkurze, soutěže a různé formy zapojení žáků do prezentačních akcí školy.

Praktické vyučování umožňuje žákům využít teoretických poznatků v praxi, ověření a rozšíření odborných znalostí, pěstování dovedností potřebných pro daný obor tak, aby žák získal jistotu při provádění praktických činností, byl samostatný, dokázal prakticky použít nabyté znalosti při řešení a plnění praktického úkolu. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti za plnění úkolů a kvalitu vykonané práce jednotlivce i kolektivu.

Profil absolventa

Absolvent oboru prodavač je kvalifikovaný pracovník, který se orientuje v marketingové sféře obchodu a konstruktivně řeší veškeré pracovní úkony. Absolvent se uplatní při výkonu povolání jako prodavač, pokladní, skladník v pozici zaměstnance velkých, středně velkých i malých provozoven. Absolvent je schopen provést veškeré úkony od objednání zboží, přes příjem a skladování zboží, umí připravit a vystavit zboží různého sortimentu k prodeji, ovládá techniku prodeje zboží v různých formách prodeje. V přímém kontaktu se spotřebitelem umí odborně předvést zboží různého sortimentu 
s odborným výkladem, vystavit potřebné doklady spojené s prodejem a vyřízením reklamace. Je tedy schopen komunikace se zákazníkem nejen v českém, tak i minimálně v jednom cizím jazyce.

Dovednosti odborného charakteru:

 • samostatně objednává zboží s využitím dostupné výpočetní techniky i jiných způsobů
 • odpovědně přijímá zboží, provádí reklamace u dodavatele, ovládá manipulaci s průvodními doklady, bezpečně manipuluje s přepravními obaly a s přepravní technikou
 • uskladňuje zboží podle jeho charakteristiky, sleduje kvalitu, využívá systémů skladové mechanizace
 • samostatně upraví a připraví zboží k prodeji
 • orientuje se v prodávaném sortimentu, značení zboží, používá odbornou terminologii
 • poskytuje informace o zboží, odborně předvede výrobek, zabalí výrobek běžným i dárkovým způsobem
 • ovládá techniku prodeje v pultových prodejnách, samoobsluhách různé velikosti, v provozech s volným výběrem zboží i dealerským způsobem
 • obsluhuje stroje a zařízení prodejny určené k označování, dělení, vážení, měření
 • Stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem
 • Délka studia 3 roky
 • Forma studia denní forma vzdělávání
 • Platnost 1. 9. 2012
NAHORU