Určeno pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem.

Absolventi najdou uplatnění v podnikatelské praxi, ve středních
technickohospodářských funkcích v zařízeních služeb, např. v obchodě, v restauracích, v pekárnách a cukrárnách, v provozovnách rychlého občerstvení a dalších provozovnách společného stravování, v penzionech a hotelech.

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Organizace výuky

Výuka je organizována jako tříleté večerní studium. Teoretická výuka probíhá ve škole dva dny v týdnu. Žáci se účastní praxe v rozsahu 2 týdnů za celou dobu vzdělávání. Rozvržení této praxe je dáno učebními osnovami oboru Podnikání.
Studium je ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Dosažený stupeň vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou. Úspěšným složením obou částí získá žák vysvědčení o maturitní zkoušce.

Profil absolventa

Absolventi najdou uplatnění v podnikatelské praxi, ve středních technickohospodářských funkcích v zařízeních služeb, např. v obchodě, v restauracích, v pekárnách a cukrárnách, v provozovnách rychlého občerstvení a dalších provozovnách společného stravování, v penzionech a hotelech. Absolventi jsou rovněž připraveni k zahájení vlastní podnikatelské činnosti v uvedených oborech. Po složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ.

Dovednosti odborného charakteru:

 • absolvent nástavbového studia oboru podnikání je pracovníkem se všeobecným a odborným vzděláním, což je základ pro jeho další celoživotní učení
 • obor komplexně rozvíjí osobnost žáka, připravuje jej na život v občanské společnosti
 • absolvent získá přehled o principech tržní ekonomiky, právních předpisech, podstatě a možnostech podnikání
 • studium rozvíjí jeho schopnost systematizovat a aplikovat znalosti a dovednosti z ekonomiky, účetnictví, práva, marketingu a managamentu na konkrétní situace zaměstnance a podnikatele
 • výuka je zaměřena na zvládnutí komunikace (ústní, písemné a elektronické) s využitím prostředků informační technologie
 • žák získává základy návyků práce s informacemi jako předpoklad řešení úkolů v praxi
 • absolvent je schopen uplatnit znalosti a dovednosti v provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti, je schopen pracovat v týmu, řídit kolektiv pracovníků a vést jednání s obchodními partnery
 • získané znalosti a dovednosti uplatní rovněž v samostatném podnikání, při řízení vlastní firmy především v oblasti, pro kterou se připravoval v předcházejícím studiu v konkrétním učebním oboru

Odborné vzdělání vytváří dobré předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit.

 • Stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Délka studia 3 roky
 • Forma studia večerní forma vzdělávání, docházka 2x týdně
 • Platnost 1. 9. 2016
NAHORU