Žáci oboru operátor skladování se uplatní jako odborníci s všeobecným a odborným přehledem v obchodní nebo výrobní sféře. Orientují se v dokumentech odběratelů a dodavatelů a v evidenci skladovaného zboží.

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Ukončení vzdělávání

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou po úspěšném absolvování třetího ročníku. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku, a ústní zkoušky. Praktická zkouška je uskutečňována v odborné učebně a v podmínkách provozu. Nedílnou součástí praktické zkoušky je písemné vypracování a obhajoba samostatné odborné práce. Všechny části závěrečné zkoušky zahrnují celou odbornou problematiku daného oboru.

Metody a formy výuky

V teoretickém vyučování budou při výuce využívány kromě běžných metod i moderní metody pomocí multimediálních PC a diaprojektorů. Žáci 
při vyučování používají učební texty a pracovní sešity pro všeobecné vzdělávání, odborné předměty i odborný výcvik. Důraz při výuce je kladen 
na vyhledávání informací a následnou práci s nimi. Pro naplnění odborných znalostí jsou uplatňovány mezipředmětové vztahy. Odborný výcvik je orientován na opakování učiva z teoretické výuky v souvislosti s probíraným tématem a následně směřován na zvládnutí potřebných praktických dovedností v oboru. Cílem je propojit efektivně skupinovou a individuální výuku s cílem naučit žáky řešit problémy a týmově pracovat tak, aby byl žák ve třetím ročníku schopen samostatné práce s vědomím plné zodpovědnosti.

Profil absolventa

Absolvent oboru operátor skladování je kvalifikovaný pracovník s uplatněním v obchodě nebo výrobním podniku. Absolvent se uplatní při samostatné práci na úseku nákupu, příjmu, uskladnění, expedice a výdeje různých druhů zboží a materiálu včetně práce s doklady spojené s danou činností. Bude schopen provést objednávky, reklamace a poptávky zboží, ovládat zásady skladování a ošetřování zásob zboží a materiálu, řídit a obsluhovat dopravní a mechanizační prostředky.

Dovednosti odborného charakteru

 • Používá vhodnou manipulační techniku a technologická zařízení při manipulaci se zbožím a materiálem v souladu s bezpečnostními předpisy
 • Přijímá, ukládá, skladuje, ošetřuje, kompletuje, vydává zboží a materiál
 • Kontroluje kvalitu a množství zboží a materiálu a porovnává zjištěný stav s údaji na průvodních dokladech
 • Skladuje a ošetřuje zásoby zboží a materiálu
 • Kontroluje záruční dobu skladovaných zásob
 • Zpracovává a eviduje doklady o příjmu a výdeji s využitím softwarového vybavení
 • Vyřizuje reklamaci zboží nebo materiálu v souladu s platnou legislativou
 • Stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem
 • Délka studia 3 roky
 • Forma studia denní forma vzdělávání
 • Platnost 1. 9. 2016
NAHORU