Absolvent ovládá přípravu běžných pokrmů české i zahraniční kuchyně, kterou získává ve spolupráci se smluvními pracovišti, zhotovuje pokrmy teplé a studené kuchyně i přípravu restauračních moučníků.

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Ukončování vzdělávání

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou po úspěšném absolvování třetího ročníku. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky. Všechny tři části zahrnují celou odbornou problematiku daného oboru. Praktická zkouška obsahuje přípravu pokrmů včetně normování a trvá dva pracovní dny.

Metody a formy výuky

Učitelé volí metody podle svých zkušeností a s ohledem na obsah konkrétního učiva a charakter vyučovaného předmětu. Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci žáků a nejčastěji se opírá o zájem o zvolený učební obor. Důraz je kladen na podporování samostatné práce žáků, především na osobní zodpovědnost a samostatnost, schopnost kooperace a týmové spolupráce se záměrem odpovídajícího sebehodnocení a poznání svých možností a ovlivňování žákovských postojů – samostatné práce žáků, skupinové práce, brainstorming, referáty, prezentace písemné, ústní a jiné, společné hodnocení, analýza výsledků. Důležitou složkou teoretické výuky je používání názorných pomůcek v různé formě, které žákovi usnadňují pochopení učiva, jako jsou vzorky, nástěnné obrazy, zvukové nahrávky, instruktážní a výukové video, exkurze. K procvičování a upevňování učiva se využívají různé formy ústních, písemných a praktických cvičení, soutěže, simulační metody, projekty apod.

Praktické vyučování umožňuje žákům využití teoretických poznatků v praxi, ověření a rozšíření odborných znalostí a pěstování dovedností potřebných pro daný obor tak, aby žák získal jistotu při provádění praktických činností, byl samostatný, dokázal prakticky použít nabyté znalosti při řešení a plnění praktického úkolu. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti za plnění úkolů a kvalitu vykonané práce jednotlivce i kolektivu. Používané metody rozvíjí komunikační dovednosti, estetické cítění, upevňování pracovních návyků. Metody odborného výcviku jsou doplněny o návštěvy odborných pracovišť, exkurze, kurzy. Velký zájem je o speciální kurzy – např. barmanský kurz, kurz vyřezávání zeleniny, které jsou příležitostí k rozšíření odborných dovedností žáků.

Profil absolventa

Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař disponuje kompetencemi pro činnosti v provozovnách veřejného stravování na úseku výroby. Absolvent ovládá způsoby přípravy běžných pokrmů české kuchyně i zahraničních kuchyní, zhotovuje pokrmy teplé, studené kuchyně a připravuje jednoduché moučníky, kontroluje kvalitu provedení práce, esteticky je upravuje a umí správně uchovávat pokrmy. Absolvent se uplatní při výkonu povolání ve veřejném i účelovém stravování v pozici zaměstnance. Po nezbytné praxi v oboru je připraven 
na soukromé podnikání v pohostinství.

Dovednosti odborného charakteru:

 • připravuje a uspořádává své pracoviště ve výrobním středisku
 • posoudí vlastnosti jednotlivých druhů potravin a nápojů a zvolí vhodný technologický postup při zhotovování pokrmů
 • orientuje se v technologických postupech přípravy pokrmů
 • orientuje se v recepturách teplých, studených a dietních pokrmů a použije vhodné technologické postupy
 • určuje spotřebu základních surovin a konveniencí, normuje pokrmy a nápoje a kalkuluje jejich ceny
 • kontroluje kvalitu provedené práce
 • sestaví jídelní a nápojový lístek podle gastronomických pravidel a pravidel racionální výživy
 • sestaví slavnostní menu pro slavnostní příležitosti.
 • Stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem
 • Délka studia 3 roky
 • Forma studia denní forma vzdělávání
 • Platnost 1. 9. 2016
NAHORU