Žáci oboru číšník po absolvování odborné praxe, kterou získají na smluvních pracovištích, zúročí své dovednosti v různých typech kaváren, restaurací, hotelů a dalších stravovacích zařízení.

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Ukončování vzdělávání

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou po úspěšném absolvování třetího ročníku. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky. Všechny tři části zahrnují celou odbornou problematiku daného oboru. Praktická část zkoušky trvá dva pracovní dny a zahrnuje přípravu slavnostní tabule včetně legendy, složitý praktický úkol a obsluhu. Obsah a organizace závěrečných zkoušek se řídí platnými předpisy.

Po úspěšném vykonání všech tří částí závěrečné zkoušky žák dosáhl středního vzdělání s výučním listem. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Metody a formy výuky

Učitelé volí metody podle potřeb a zkušeností a s ohledem na charakter vyučovaného předmětu. Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci žáků a nejčastěji se opírá o zájem o zvolený učební obor. Důraz je kladen na podporování samostatné práce žáků, především na osobní zodpovědnost a samostatnost, schopnost kooperace a týmové spolupráce se záměrem odpovídajícího sebehodnocení a poznání svých možností a ovlivňování žákovských postojů – samostatné práce žáků, skupinové práce, brainstorming, referáty, prezentace písemné, ústní a jiné, společné hodnocení, analýza výsledků. Důležitou složkou teoretické výuky je používání názorných pomůcek v různé formě, které žákovi usnadňují pochopení učiva, jako jsou vzorky, nástěnné obrazy, zvukové nahrávky, instruktážní a výukové video, exkurze. K procvičování a upevňování učiva se využívají různé formy ústních, písemných a praktických cvičení, soutěže, simulační metody, projekty apod.

Profil absolventa

Absolvent oboru číšník – servírka disponuje kompetencemi pro činnosti v provozovnách veřejného stravování na úseku odbytu. Ovládá základní pravidla a techniku obsluhy podle prostředí a charakteru společenské příležitosti, ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně a komunikovat ve dvou cizích jazycích. Absolvent se uplatní při výkonu povolání ve veřejném i účelovém stravování v pozici zaměstnance. Po nezbytné praxi v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství.

Dovednosti odborného charakteru:

 • má psychologické základy jednání a profesního chování
 • připravuje pracoviště na provoz
 • upraví tabuli pro různé příležitosti
 • ovládá různé techniky obsluhy v různých stravovacích a společensko-zábavních střediscích
 • zná techniku práce u stolu hosta – míchání salátů, krájení a vykosťování mas, flambování, přípravu pokrmů u stolu hosta
 • zvládá sestavování jídelních lístků a menu pro různé příležitosti podle gastronomických pravidel
 • kontroluje kvalitu provedené práce
 • ovládá různé způsoby vyúčtování s hostem, je schopen využívat výpočetní techniku
 • Stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem
 • Délka studia 3 roky
 • Forma studia denní forma vzdělávání
 • Platnost 1. 9. 2016
NAHORU