Absolvent se uplatní v povolání kadeřník, kde poskytuje profesionální kadeřnické služby ve středně velkých i malých provozovnách, studiích a salonech. Uplatnění může nalézt i v příbuzných oborech (např. vlásenkář, obchodní zástupce firem s vlasovou kosmetikou). Praktické dovednosti, estetické cítění a tvořivé myšlení získá v moderně vybavené provozovně školy.

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Organizace výuky

Výuka je organizována v týdenních cyklech (týden teorie a týden praxe). Teoretické vyučovací předměty jsou realizované ve třídách a v odborných učebnách školy. Odborný výcvik je realizován ve školním kadeřnictví 
v prostorách školy. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky. Všechny tři části zahrnují celou odbornou problematiku daného oboru. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky žák dosáhne středního vzdělání s výučním listem.

Způsob hodnocení

Při hodnocení žáků je používané slovní i numerické hodnocení. Příslušný vyučující učitel předmětu využívá 
k hodnocení znalostí žáka různé druhy zkoušek – písemné práce vypracované jednotlivci i výsledky skupinové práce, praktické práce nebo ústní zkoušení, prezentace projektů, seminárních prací, souhrnných kontrolních dní (1x za pololetí) aj., sleduje průběžně výkon žáka, jeho aktivity při vyučování a připravenost na vyučování. Při klasifikaci je hodnocena ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, kvalita a rozsah získaných dovedností, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti, samostatnost při řešení teoretických a praktických úkolů, schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané 
při praktických činnostech, samostatnost a tvořivost.

Profil absolventa

„Absolvent se uplatní v povolání kadeřník při poskytování profesionálních kadeřnických služeb. Uplatnění mohou nalézt i v příbuzných oborech (např. prodavač kadeřnických potřeb, vlásenkář …). Mohou být 
v pracovním poměru jako zaměstnanci, nebo mohou soukromě podnikat jako OSVČ. Absolvent je schopen zhotovit dámské, pánské a dětské účesy v souladu s individuálními přáními zákazníka, estetickými požadavky, módními trendy, bezpečnostními a hygienickými předpisy. Provede kvalifikovaně chemické úpravy vlasů – barvení, odbarvení, preparace a melírování. Dále je schopen vytvářet složitější účesy. Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je způsobilý příslušný registrovaný praktický lékař. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění.“

Dovednosti odborného charakteru:

 • zvolí vhodnou úpravu účesu podle kvality a diagnózy vlasů v souladu s požadavky zákazníka
 • upravuje vlasy stříháním, tvaruje vlasy vodovou nebo trvalou ondulací
 • odbarvuje vlasy, melíruje vlasy odbarvováním a barvením, tónuje a barví vlasy
 • zvládne úpravu vlasů do náročných společenských účesů,zná techniky loknování, žehlení, krepování
 • vhodně volí přípravky podle jejich vlastností a možností použití
 • tvoří účesy s ohledem na typ zákazníka a s cílem zakrýt případné estetické nedostatky
 • vystupuje profesionálně a kultivovaně ve vztahu k zákazníkům a spolupracovníkům
 • poskytuje zákazníkům poradenské služby z hlediska pravidelné péče o vlasy a jejich úpravy
 • Stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem
 • Délka studia 3 roky
 • Forma studia denní forma vzdělávání
 • Platnost 1. 9. 2016
NAHORU