Žáci mají odborný výcvik ve školních odborných učebnách a na smluvních pracovištích. Jejich studium vyplňuje kreativní práce, jako je výroba zákusků a dortů, obsluha veškerých strojů, přístrojů a zařízení na uvedených pracovištích, ale i ruční tvarování modelovaných výrobků a ozdob.
Charakteristika školního vzdělávacího programu

Organizace výuky

Výuka je organizovaná v tříleté formě denního studia. Odborný výcvik probíhá ve školních odborných učebnách v budově školy a na smluvních pracovištích. Praktická výuka se střídá s teoretickým vyučováním po týdnech. Pracovní doba prvního ročníku je 6 hodin, ve druhém a třetím ročníku 7 hodin. Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou – písemnou, praktickou a ústní. Všechny tři části zahrnují celou odbornou problematiku daného oboru. Po úspěšném vykonání zkoušky absolvent získá výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Způsob hodnocení

Při hodnocení žáků je používané slovní a numerické hodnocení. Klasifikace se řídí klasifikačním řádem, může být průběžná, která hodnotí dílčí výsledky žáka, nebo celková na konci 1. a 2. pololetí. Stupeň prospěchu stanoví učitel jak při průběžné, tak při celkové klasifikaci. Na konci každého čtvrtletí informuje třídní učitel zákonného zástupce žáka o jeho prospěchu a výchovných opatřeních. Podklady pro hodnocení získá učitel různými druhy zkoušek -ústní, písemné zkoušení a ověřování praktických dovedností a sledování aktivity žáka. Výsledná klasifikace není jen aritmetickým průměrem známek, ale vždy se přihlíží k žákovým vzdělávacím a osobnostním předpokladům.

Profil absolventa

Uchazeči o studium musí vyhovovat zdravotním požadavkům uvedeným pro tento obor vzdělávání, k posouzení zdravotního stavu uchazeče je kompetentní registrovaný praktický lékař. V případě zdravotního omezení závisí přijetí na specifických požadavcích zvoleného oboru. Absolvent se uplatní při výkonu povolání Cukrář jako zaměstnanec v různých menších a středně velkých výrobnách cukrářských výrobků, hotelových provozech obchodních zařízeních. Bude schopen zpracovávat základní suroviny, vyrábět kompletní sortiment cukrářských výrobků, obsluhovat a provádět základní údržbu strojů, přístrojů a technického vybavení provozoven.

Dovednosti odborného charakteru:

 • příjme, zhodnotí a správně uskladní suroviny
 • připravuje suroviny na zpracování a vypočítá množství surovin podle receptury
 • připravuje cukrářské hmoty a těsta, náplně, polevy a restaurační moučníky
 • navrhuje a zhotoví netradiční cukrářské výrobky
 • ovládá, údržuje a čiští stroje, provádí sanitaci pracoviště
 • ručně zpracovává a zhotovuje cukrářské výrobky
 • vede technologické záznamy, předepsanou evidenci a skladovou evidenci
 • expeduje hotové výrobky a vede expediční evidenci
 • Stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem
 • Délka studia 3 roky
 • Forma studia denní forma vzdělávání
 • Platnost 1. 9. 2016
NAHORU