Žáci si osvojují aranžérské dovednosti, není jim cizí tvůrčí a kreativní práce a počítačová grafika. Odbornou dovednost uplatní při návrhu a realizaci výkladních skříní, výstav v galeriích a v reklamních studiích.

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Organizace výuky

Výuka je organizovaná v tříleté formě denního studia, které je ukončené závěrečnou zkouškou. Ta se skládá 
z písemné, praktické a ústní části. Odborný výcvik probíhá v odborných učebnách školy. Návrhy a realizací výkladních skříní žáci provádí v Olomouci nebo ve Šternberku. Odborný výcvik se cyklicky střídá s teoretickým vyučováním buď v lichém nebo sudém týdnu. Pracovní doba je v prvním ročníku 6 hodin, ve druhém a třetím ročníku 7 hodin.

Způsob hodnocení

Klasifikace se řídí klasifikačním řádem. Hodnocení a klasifikace jsou součástí výchovy a vzdělávání žáků, jsou pro ně stanovena pravidla v souladu se školskými předpisy. Hodnocení může být slovní i numerické, průběžné, které hodnotí dílčí výsledky žáka nebo celkové na konci 1. a 2. pololetí. Podklady pro hodnocení získává učitel různými druhy zkoušek, praktické, písemné i ústní. Součástí klasifikačního řádu jsou i pravidla chování.

Profil absolventa

Obor poskytuje ucelený soubor vědomostí, praktických dovedností a návyků z oblasti propagace, aranžování, odborného kreslení, písma, dějin umění a počítačové grafiky. Uplatnění žáci nacházejí v reklamních agenturách a aranžérských centrech při obchodních řetězcích.

Dovednosti odborného charakteru:

 • ovládá odbornou terminologii oboru
 • umí pracovat s aranžérským materiálem a nářadím
 • ovládá techniky aranžérských prací
 • dokáže zhotovit poutače a dekorace různých druhů
 • dokáže navrhnout a realizovat drobné propagační akce a využít vhodných reklamních prostředků
 • ovládá informační a komunikační technologie, umí použít grafický program pro návrh práce
 • používá jednoduché výtvarné a grafické techniky a dokáže je aplikovat v aranžérské praxi
 • umí zhotovit cenovky, popisky a informační tabule k vystavenému zboží a exponátům
 • Stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem
 • Délka studia 3 roky
 • Forma studia denní forma vzdělávání
 • Platnost 1. 9. 2016
NAHORU